PIT VIPER - The Hail Sagan 2000
スキーバム商会 - ¥ 14,850